Фабрика Карпош вработува!

0
364
Photo of human hands holding pencil and ticking data in documents

Градежната компанија Фабрика Карпош има потреба од РАКОВОДИТЕЛ НА СМЕТКОВОДСТВО

Одговорности и задачи:
*управување со книговодствените операции и резултати и обезбедување доследна примена на единствениот пресметковен контен план
*Обезбедување навремена и точна изработка на периодичните и завршните сметки на компанијата
*Пресметување и утврдување на даночните, царинските, акцизните и другите видови обврски на компанијата
*Учествува во подготовка на калкулации и утврдување на набавните, продажните и пазарните цени на стоките
*Самостојно го води книговодството на компанијата согласно законските прописи и интерните процедури согласно МСС и МСФИ
*Врши сложување и анализа на бруто биланс
*Изготвува завршна сметка и врши консолидирање на билансите
*Подготвува месечен извештај за потребите на менаџментот

Потребни квалификации
-ВСС
-Поседување на лиценца за овластен сметководител
-Искуство во подготовка и поднесување на годишни завршни пресметки
-Познавање на законски прописи и сметководствени стандарди
-Одлични организациони и комуникациски способности
-Способност за запазување на рокови и остварување на резултати
-Со работно искуство

Сите заинтересирани да испратаt свое CV на info@fabrikakarpos.com.mk